Datum: 04.08.2023

Stanovisko předsednictva Akademické rady Akademie věd České republiky k informacím médií o probíhajícím interním auditu

V posledních dnech se v médiích – zejména na portálu Seznam Zprávy – objevily materiály čerpající z probíhajícího interního auditu Akademie věd ČR (dále také AV ČR). Zveřejněním některých informací či tvrzení vycházejících z auditu, který nebyl řádně procesně uzavřen, mohla být uvedena v omyl široká veřejnost, včetně novinářské obce. Je zvláště znepokojující, že se tak děje v citlivém okamžiku jednání o rozpočtu na vědu a výzkum na další období.

Předsednictvo Akademické rady AV ČR zdůrazňuje, že zadavatelem probíhajícího interního auditu byla předsedkyně AV ČR, a to s cílem dále zvýšit kvalitu a transparentnost vnitřních řídicích a kontrolních procesů v AV ČR. Jsme proto velmi znepokojeni medializací předběžných výsledků našeho vlastního auditu, které neprošly standardním vnitřním vypořádáním ve smyslu zákona o finanční kontrole a metodických materiálů Ministerstva financí ČR, ani podle interního manuálu o výkonu interního auditu v AV ČR. Nebylo tudíž možné údajné nedostatky vysvětlit ani uvést na pravou míru tam uvedené nepřesnosti. Důsledkem nedodržení standardních auditorských postupů je fakt, že zmíněné materiály neposkytují objektivní a nezávislé informace o vyhodnocení činností a operací v AV ČR, které jsou přitom zásadní pro relevanci auditu.

Předsednictvo Akademické rady AV ČR konstatuje, že AV ČR se svěřenými veřejnými prostředky zachází s péčí řádného hospodáře. Rozpočtové záležitosti včetně rozdělování finančních prostředků mezi pracoviště AV ČR podléhají kontrole Akademické rady a Akademického sněmu. Navíc je AV ČR pravidelně kontrolována Ministerstvem financí ČR a Nejvyšším kontrolním úřadem, které nikdy v minulosti neshledaly závažná pochybení v hospodaření AV ČR spočívající v protiprávním jednání nebo nehospodárném, neefektivním nebo neúčelném používání veřejných prostředků.

Předsednictvo Akademické rady AV ČR považuje únik vedoucí k medializaci materiálů čerpajících z neuzavřeného interního auditu za nevhodný a poškozující dobré jméno AV ČR jako instituce, která se dlouhodobě umísťuje na předních příčkách jak z hlediska vědeckého výkonu, tak i důvěryhodnosti. Připomínáme, že důvodem pro zadání vlastního interního auditu byla právě snaha vedení AV ČR o co nejvyšší kvalitu vnitřních procesů v rámci AV ČR a současně podpora špičkové vědy a výzkumu na pracovištích AV ČR.

 

V Praze dne 3. srpna 2023

Předsednictvo Akademické rady AV ČR

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA